วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิชา ภาษาไทย

การเรียน วิชา ภาษาไทย เรื่อง  อักษรนำ พร้อมร้องเพลงอักษรนำ
โดยคุณครูจิตติกาญจน์  คำดี  ห้อง G.2B
อธิบาย  ยกตัวอย่างอักษรนำ  แต่ละประเภท  คำที่มี นำ   นำ ย      คำทีออกเสียง  อะ  กึ่งเสียง 
ให้นักเรียนออกมา ยกตัวอย่าง  คำที่มี ห นำ 
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  เรื่อง  อักษรนำ  ในสมุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้